سرخط خبرها

بررسی مبانی فقهی و حقوقی پیشگیری از جرایم فساد اداری

نام پژوهشگر : مرکز مطالعات و پژوهش‌های سلامت اداری

دانلود

مجموعه سخنرانی‌های سومین همایش بین‌المللی نهادهای آمبودزمانی (آنکارا ـ ترکیه)

نام پژوهشگر : مرکز مطالعات و پژوهش‌های سلامت اداری

دانلود

در راه کشوری عاری از فساد؛ اقدامات مبارزه با فساد در مالزی

نام پژوهشگر : مرکز مطالعات و پژوهش‌های سلامت اداری

دانلود

آکادمی‌ها و نهادهای ضدفساد

نام پژوهشگر : مرکز مطالعات و پژوهش‌های سلامت اداری

دانلود