سرخط خبرها

 

 

 

بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت سازمان بازرسی کل کشور

1- عنوان خدمت: نظارت و بازرسی
2- شناسه خدمت:
3- ارائه دهنده خدمات
نام دستگاه اجرایی: سازمان بازرسی کل کشور
نام دستگاه مادر: قوه قضائیه
4- مشخصات خدمت
شرح خدمت
رسیدگی به شکایات و اعلامات ثبت شده در خصوص عملکرد دستگاه های مشمول بند ب ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
نوع خدمت
  • خدمت به شهروندان (G2C)
  • خدمت به کسب و کار (G2B)
  • خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)
نوع مخاطبین
عموم مردم
ماهیت خدمت
حاکمیتی تصدی گری
سطح خدمت
ملی منطقه ای استانی شهری روستایی
رویداد مرتبط با:
تولد آموزش سلامت مالیات کسب و کار تامین اجتماعی ثبت مالکیت تاسیسات شهری بیمه ازدواج بازنشستگی مدارک و گواهی نامه ها وفات سایر
نحوه آغاز خدمت
تقاضای گیرنده خدمت فرارسیدن زمانی مشخص رخداد رویدادی مشخص تشخیص دستگاه سایر: ...
مراحل لازم برای انجام خدمت
اطلاعات هویتی - مدارک مثبته در خصوص شکایت (در صورت وجود)
قوانین و مقررات بالادستی
قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
5- جزئیات خدمت
آمار تعداد خدمت گیرندگان
50000 خدمت گیرندگان در:
ماه فصل سال
متوسط مدت زمان ارائه ی خدمت
2 ماه
تواتر
یک بار برای همیشه ... بار در: ماه فصل سال
تعداد بار مراجعه حضوری
هزینه ارائه ی خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان
مبلغ (مبالغ)
شماره حساب(های) بانکی
پرداخت به صورت الکترونیک
رایگان
6- نحوه دسترسی به خدمت
آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن
SHEKAYAT.BAZRESI.IR
نام سامانه مربوط به خدمت درصورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن: سامانه رسیدگی به شکایات و اعلامات
مراحل خدمت
نوع ارائه
رسانه ارتباطی خدمت
در مرحله اطلاع رسانی خدمت
الکترونیکی
اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) پست الکترونیک تلفن گویا یا مرکز تماس سایر (با ذکر نحوه دسترسی)
تلفن همراه (برنامه کاربردی) ارسال پستی پیام کوتاه
غیر الکترونیکی
ذکر ضرورت مراجعه حضوری:
جهت احراز هویت فرد جهت احراز اصالت فرد نبود زیرساخت ارتباطی مناسب سایر:تمایل خدمت گیرنده
مراجعه به دستگاه: ملی استانی شهرستانی
در مرحله ی درخواست خدمت
الکترونیکی
اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) پست الکترونیک تلفن گویا یا مرکز تماس دفاتر پیشخوان شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: عناوین مشابه دفاتر پیشخوان سایر (با ذکر نحوه دسترسی)
تلفن همراه (برنامه کاربردی) ارسال پستی پیام کوتاه
غیر الکترونیکی
ذکر ضرورت مراجعه حضوری:
جهت احراز هویت فرد جهت احراز اصالت فرد نبود زیرساخت ارتباطی مناسب سایر:
مراجعه به دستگاه: ملی استانی شهرستانی
مرحله تولید خدمت (فرایند تداخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها)
الکترونیکی
اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) پست الکترونیک
اینترانتی(مانند اینترانت داخلی دستگاه یا ERP) سایر (با ذکر نحوه دسترسی)
غیر الکترونیکی
ذکر ضرورت مراجعه حضوری:
در مرحله ارائه خدمت
الکترونیکی
اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) پست الکترونیک تلفن گویا یا مرکز تماس دفاتر پیشخوان شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: عناوین مشابه دفاتر پیشخوان سایر (با ذکر نحوه دسترسی)
تلفن همراه (برنامه کاربردی) ارسال پستی پیام کوتاه
غیر الکترونیکی
ذکر ضرورت مراجعه حضوری:
جهت احراز اصالت فرد جهت احراز اصالت فرد نبود زیرساخت ارتباطی مناسب سایر:
مراجعه به دستگاه: ملی استانی شهرستانی
7- ارتباط خدمت با سایر سامانه ها (بانک های اطلاعاتی) در دستگاه
نام سامانه های دیگر
فیلدهای مورد تبادل
استعلام الکترونیکی
برخط online
دسته ای batch
استعلام غیر الکترونیکی
سامانه ارسال پیام کوتاه
متن پیامک-شماره موبایل
8- ارتباط خدمت با سایر دستگاه های دیگر
نام دستگاه دیگر
نام سامانه های دستگاه دیگر
فیلدهای مورد تبادل
مبلغ (در صورت پرداخت هزینه)
استعلام الکترونیکی
بر خط online
دسته ای batch
اگر استعلام غیر الکترونیکی است، استعلام توسط:
کلیه دستگاه ها
سامانه شکایات
شماره پیگیری
دستگاه مراجعه کننده
دستگاه مراجعه کننده
دستگاه مراجعه کننده
9- عناوین فرایند های خدمت
1-ثبت شکایت
2- بررسی شکایت توسط دستگاه متشاکی به درخواست سازمان بازرسی کل کشور
3-بررسی شکایت توسط سازمان بازرسی کل کشور
10- نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت